Všeobecné obchodní a provozní podmínky

pro poskytování služby Připojení k síti Internet

I. Definice použitých pojmů

 1. Smlouva – smlouva o připojení k telekomunikační síti mezi Poskytovatelem a Účastníkem pro internetové služby ve znění Všeobecných obchodních a provozních podmínek pro připojení k síti Internet (dále jen Smlouva).
 2. Účastník – konečný příjemce Služby (dále jen Účastník).
 3. Poskytovatel – Jaroslav Hlava (dále jen Poskytovatel).
 4. Služba – produkt, který je předmětem Smlouvy a je ve Smlouvě specifikován.
 5. Internet – celosvětová síť zapojených počítačů komunikujících prostřednictvím protokolu TCP/IP.
 6. Koncový bod sítě – fyzický propojovací bod, na kterém Poskytovatel předává Službu Účastníkovi.

II. Předmět Smlouvy

 1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Účastníkovi připojení k síti, které si Účastník objedná a závazek Účastníka je hradit řádně a včas Poskytovateli sjednané poplatky za Službu.
 2. Služba bude poskytována výhradně na adrese, která je uvedena ve Smlouvě.
 3. Služba bude Účastníkovi předána na koncovém bodě sítě Poskytovatele.

III. Práva a povinnosti

 1. Poskytovatel se zavazuje udržovat technické prostředky, jež slouží k poskytování služby ve stavu umožňujícím nepřetržitý provoz.
 2. Poskytovatel se zavazuje účastníkovi zajistit měsíční dostupnost služby na úrovni sjednané smlouvou.
 3. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby, způsobené nesprávnou manipulací účastníka, jako např.: ztráta osobních dat, emailové pošty, zavirování PC a podobných komplikací, vedoucích k nesprávné funkčnosti PC, resp.funkčnosti bezdrátového internetu.
 4. Poskytovatel je oprávněn změnit IP adresy uživatele, pokud to bude vyžadovat situace.
 5. Účastník nese plnou odpovědnost za své přípojné zařízení připojené ke koncovému bodu a to ve smyslu nevhodného zacházení, přenastavení parametrů – přihlašovacích údajů a zničení vyšší mocí, neboť zařízení je majetkem uživatele.
 6. Účastník je povinen hlásit poskytovateli veškeré změny svého právního postavení, včetně změn adres, telefonu, emailu apod., které by mohli ztížit poskytovateli vymahatelnost pohledávek.
 7. Účastník nesmí využít připojení k přenosu informací, jejichž obsah by byl v rozporu s právními předpisy, obecně platnými v České republice.

IV. Cena a platební podmínky

 1. Za zřízení Služby se účastník zavazuje uhradit Poskytovateli jednorázovou cenu za zřízení Služby.
 2. Za poskytování Služby se účastník zavazuje platit paušální měsíční cenu, dle zvolené varianty připojení.
 3. Jednorázovou cenu za zřízení Služby je účastník povinen hradit na základě faktury - daňového dokladu vystaveného poskytovatelem s termínem splatnosti 7 dní ode dne vystavení, nebo v sídle poskytovatele.
 4. Paušální měsíční cenu je účastník povinen hradit s měsíční periodou a splatností vždy k pátému dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci ve kterém byla služba poskytována.
 5. Na základě měsíčních paušálních plateb bude poskytovatelem provedeno roční zúčtování, vždy k prvnímu měsíci roku následujícího.
 6. Rozhodná doba pro počátek platby měsíční ceny počíná běžet dnem zahájení poskytování Služby.
 7. V případě, že v prvním měsíci poskytování služby nebude smlouva podepsána k prvnímu dni v měsíci, bude v tomto měsíci účtována poměrná část dnů měsíce, v kterých již byla služba poskytována.
 8. V případě, že uživatel nedodrží sjednaný termín platby, je tato platba v prodlení a zaplatí ve prospěch poskytovatele úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

V. Kvalita poskytované Služby a sankce s ní související

 1. Přístup je k dispozici v kteroukoliv denní i noční dobu. Poskytovatel si vyhrazuje právo na provozní přerušení přístupu na nezbytně nutnou dobu za účelem oprav výpočetního systému. Bude-li to možné, ohlásí tuto skutečnost uživateli s největším možným předstihem. Případné poruchy bránící v přístupu odstraní poskytovatel podle svých technických a provozních možností co nejrychleji.
 2. Poskytované služby je zakázáno bez písemného souhlasu poskytovatele přeprodávat. 
 3. K ohlášení poruch udržuje poskytovatel telefonní hotline 602 651 147.
 4. V případě, že dostupnost Služby dle této Smlouvy bude v kalendářním měsíci nižší než sjednaná dostupnost Služby, je účastník oprávněn požadovat snížení měsíční ceny o 1/720 za každou započatou hodinu trvání výpadku služby, maximálně však do výše 60% paušální měsíční ceny. Požadavek na snížení měsíční ceny musí účastník uplatnit písemně nejpozději v následujícím kalendářním měsíci, jinak tento nárok zaniká. Dobou trvání výpadku se rozumí doba od nahlášení výpadku služby do ukončení výpadku služby. Tohoto závazku se poskytovatel zbavuje v případě, že byl výpadek způsoben zaviněným jednáním účastníka. Částka, o kterou má být snížena měsíční cena, bude odečtena od nejbližší následující měsíční platby uživatele.
 5. Za snížení dostupnosti poskytované Služby se nepovažují případy kdy:
  a) dostupnost služby klesla pod sjednanou hranici v důsledku porušení povinností účastníka vyplývajících z této smlouvy,
  b) se jedná o „vyšší moc" přičemž za vyšší moc se považuje okolnost, která nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve splnění povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat. Za „vyšší moc" se považují zejména, vzpoury nebo civilní nepokoje, válečné operace, případy nouze na celostátní nebo místní úrovni, průmyslové spory jakéhokoliv typu, požáry, záplavy, extrémně nepříznivé počasí, blesky, exploze, sesuvy.
 6. Poskytovatel i uživatel služby jsou zavázáni považovat veškeré údaje, související s poskytováním služby za důvěrné, které nesmějí být zpřístupněny třetí osobě.

VI. Doba plnění a zánik Smlouvy

 1. Tato Smlouva je sjednána na dobu neurčitou ode dne zahájení poskytování Služby. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zahálení poskytování služby.
 2. Platnost a účinnost této smlouvy končí:
  - písemnou dohodou smluvních stran,- výpovědí jedné ze smluvních stran bez udání důvodu s měsíční výpovědní lhůtou podanou písemně,
  - poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností v případě, že zákazník poruší podmínky této smlouvy, včetně dodatků. Hrubým porušením je neuhrazení platby dle smluvních podmínek.

VII. Ostatní ujednání

 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami. V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení Smlouvy nebudou dotčena její ostatní ustanovení. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemného dodatku.
 2. Účastník se zavazuje, že bude dodržovat podmínky této Smlouvy. Dále prohlašuje, že se s obsahem Smlouvy a Všeobecnými podmínkami důkladně seznámil.
 3. Smlouva je sepsána ve dvou výtiscích. Účastník i Poskytovatel obdrží po jednom vyhotovení. Oba stejnopisy mají právní sílu originálu.